Polityka prywatności

Rozdziały

1. Uwagi ogólne
2. Ochrona Twoich danych osobowych
3. Twoje prawa
4. Jeśli przesyłasz nam emaila
5. Jeśli jesteś klientem MONT BLANC lub w innym charakterze kontaktujesz się z nami jako osoba prywatna.
6. Jeśli reprezentujesz firmę, która ma umowę z MONT BLANC lub w inny sposób pozostaje w kontakcie z MONT BLANC
7. Jeśli ubiegasz się o pracę w MONT BLANC
8. Jak się z nami skontaktować

Niniejsza Polityka Prywatności jest podzielona na rozdziały w oparciu o kategorie osób, których dane dotyczą, tj. osób, których Dane Osobowe są przetwarzane przez MONT BLANC. Dlatego wystarczy przeczytać rozdział, który jest dla Ciebie istotny i odnosi się do kategorii, do której należysz.

1. Uwagi ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób MONT BLANC Group AB, zarejestrowana pod numerem 556738-8656, z główną siedzibą w Toarpsdal, SE-516 90 Dalsjöfors, Szwecja, („MONT BLANC”), zbiera, wykorzystuje, ujawnia, przechowuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe

1.2 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad ochrony danych oraz do ochrony Twoich praw. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje między innymi, jakie informacje o Tobie zbieramy, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz w jakich celach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również Twoje prawa i sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować w sprawie wykorzystania Twoich danych osobowych.

1.3 MONT BLANC jest administratorem danych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych.

1.4 Dane osobowe oznaczają wszystkie rodzaje informacji, które można bezpośrednio lub pośrednio wykorzystać do identyfikacji żyjącej osoby fizycznej („Dane osobowe”).

2. Ochrona Twoich danych osobowych

2.1 Powinieneś zawsze czuć się bezpiecznie, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zastosowaliśmy szeroki zakres środków bezpieczeństwa, aby pomóc chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją i usunięciem.

2.2 Chronimy Twoje Dane Osobowe za pomocą handlowo uzasadnionych zabezpieczeń, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie i zniszczeniu. Środki te obejmują szyfrowanie danych, zapory systemu, automatyczne limity czasu oczekiwania i jednorazowe łącza dostępu, które wygasają w ciągu kilku godzin. Dlatego możesz mieć pewność, że Twoje Dane Osobowe są w bezpiecznych rękach.

3. Twoje prawa

3.1 Dostęp, korekty.

Zawsze masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje Dane Osobowe, a jeśli tak, masz prawo uzyskać dostęp do kopii takich Danych Osobowych. Ponadto masz prawo zażądać od nas skorygowania lub aktualizacji Twoich Danych Osobowych, jeśli coś jest nie tak lub czegoś brakuje.

3.2 Usunięcie, ograniczenie użytkowania i przenoszenie danych.

W pewnych okolicznościach (wyrażonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych) możesz zażądać, aby firma MONT BLANC ograniczyła wykorzystanie Twoich Danych Osobowych lub usunęła Twoje Dane Osobowe. Jeśli przekazałeś nam Dane Osobowe, masz również prawo do ponownego przesłania Ci Twoich Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym i dostępnym formacie, w celu przekazania ich innemu użytkownikowi/przetwarzającemu.

3.3 Wycofanie zgody.

Jeżeli firma MONT BLANC przetwarza Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie wysłane do MONT BLANC.

3.4 Żądania i skargi.

3.4.1 Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące posiadanych przez nas Danych Osobowych lub niniejszej Polityki Prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować (informacje kontaktowe znajdują się w rozdziale 8 poniżej).

3.4.2 Jeśli jesteś niezadowolony z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym, a dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić Twoją skargę. Twoja opinia wizerunek jest dla nas bardzo ważny i zawsze staramy się chronić i zabezpieczać Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób. Jeśli mimo wszystko, Twoim zdaniem, nie spełnimy tych oczekiwań, zwróć proszę uwagę na to, że masz również prawo złożyć skargę do szwedzkiego organu ochrony danych (szw. Datainspektionen) lub innego organu, który może zostać określony w przyszłości.

4. Jeśli wyślesz do nas e- maila

4.1 Uwagi ogólne

Ten rozdział ma zastosowanie, jeśli jako osoba prywatna lub jako przedstawiciel swojej firmy wysłałeś e-maila do pracownika lub innego przedstawiciela firmy MONT BLANC.  

4.2 Jakie rodzaje danych przetwarzamy?

Gromadzimy Dane Osobowe w formie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych informacji, które dobrowolnie udostępniasz w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail.

4.3 Jak przetwarzamy dane osobowe otrzymane w wiadomości e-mail?

Po otrzymaniu wiadomości e-mail rozważymy, czy mamy jakikolwiek powód i podstawę prawną zgodnie z rozdziałem 5, 6 lub 7 do przechowywania lub w inny sposób kontynuowania przetwarzania otrzymanych danych osobowych. Jeśli ustalimy, że taki powód i podstawa prawna istnieje, będziemy nadal przetwarzać otrzymane Dane Osobowe zgodnie z rozdziałem 5, 6 lub 7, w zależności od tego, który rozdział ma zastosowanie. W przeciwnym razie usuniemy Dane Osobowe otrzymane za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Jeśli jesteś klientem firmy Mont Blanc lub w innym charakterze kontaktujesz się z nami jako osoba prywatna.

5.1 Uwagi ogólne

Ten rozdział ma zastosowanie, jeśli jesteś klientem firmy MONT BLANC lub w inny sposób jesteś w kontakcie z MONT BLANC jako osoba prywatna, w odniesieniu do naszych produktów lub usług. 

5.2 Jakie rodzaje danych przetwarzamy?

5.2.1 Jeśli jesteś klientem MONT BLANC
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w formie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu, numeru PESEL, informacji o Twoim prawie jazdy, a także danych osobowych umieszczonych na Twoim prawie jazdy, włącznie z Twoim zdjęciem, informacje o bieżącym i poprzednim korzystaniu z naszych produktów lub usług, w tym o trwającym wynajmie, wypadkach lub spóźnionych płatnościach, koncie użytkownika i haśle na wypadek korzystania przez Ciebie z dowolnego udostępnionego przez nas konta internetowego online, szczegółach zgłoszonych zapytań i innych informacji o Tobie, jakie nam dobrowolnie podasz.

5.2.2 Jeśli nie jesteś klientem MONT BLANC
Przetwarzamy takie Dane Osobowe, które nam dobrowolnie przekazałeś, np. Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail.

5.3 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

5.3.1 Jeśli jesteś klientem MONT BLANC
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu dostarczania naszych produktów lub usług oraz administrowania umową z Tobą. Ponadto przetwarzamy Twoje dane kontaktowe w celu dostarczania Ci informacji handlowych i informowania Cię w inny sposób o naszej działalności, produktach, usługach itp.

5.3.2 Jeśli nie jesteś klientem firmy MONT BLANC lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas.
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu odpowiedzi na pytania w kwestii przyszłych umów dotyczących dostarczania naszych produktów lub usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane kontaktowe w celach marketingowych i informowania Ciebie w inny sposób o naszej działalności, produktach, usługach i tym podobnych

5.4 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.4.1 Jeśli jesteś klientem MONT BLANC
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych w celu dostarczania naszych produktów lub usług oraz administrowania umową z Tobą jest to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Ponadto przetwarzanie w celach marketingowych/informacyjnych opiera się na naszym uzasadnionym interesie informowania o naszej działalności.

5.4.2 Jeśli nie jesteś klientem MONT BLANC lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych w celu odpowiadania na zapytania dotyczące przyszłych umów jest to, że przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem z Tobą umowy. Ponadto przetwarzanie w celach marketingowych/informacyjnych opiera się na naszym uzasadnionym interesie informowania o naszej działalności.

5.5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

5.5.1 Jeśli jesteś klientem MONT BLANC
Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo trwa stosunek umowny. Ponadto firma MONT BLANC zachowa Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia, wykonania lub obrony przed wszelkimi roszczeniami prawnymi.

5.5.2 Jeśli nie jesteś klientem MONT BLANC lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas. 
Twoje Dane Osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak długo istnieje potrzeba ich przechowywania w celu realizacji celów, dla których dane zostały zebrane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Ponadto Dane Osobowe zostaną usunięte, jeśli: 
(i) poinformujesz nas, że ustało Twoje zainteresowanie naszymi produktami i usługami, 
(ii) dostarczanie odpowiedniego produktu lub usługi zostanie przerwane przez MONT BLANC lub  
(iii) zażądasz od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że jeśli jesteś klientem firmy MONT BLANC, to Twoje Dane Osobowe będą przechowywane zgodnie z punktem 5.5.1.

5.6 Jak dane mogą być udostępniane? 

5.6.1 Jeśli jesteś naszym klientem, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe naszym zaufanym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy. Mogą oni potrzebować dostępu do Danych Osobowych w ramach powierzonego nam zadania, ale nie będą mogli wykorzystywać Danych Osobowych w żadnym innym celu. Ponadto (i niezależnie od tego, czy jesteś klientem, czy nie), niektórzy dostawcy usług MONT BLANC, w tym dostawcy systemów informatycznych, mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych. MONT BLANC może zaangażować podmiot przetwarzający dane do przetwarzania Danych Osobowych w imieniu MONT BLANC. MONT BLANC odpowiada za zagwarantowanie, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający dane jest zgodne z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do tego przetwarzania.

5.6.2 MONT BLANC nie będzie sprzedawać, wymieniać ani wydzierżawiać Państwa Danych Osobowych stronom trzecim.

5.6.3 O ile nie określono inaczej w jakichkolwiek konkretnych informacjach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, MONT BLANC nie przekaże Twoich Danych Osobowych do żadnego kraju poza UE/EOG.

5.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez MONT BLANC gwoli spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów oficjalnych władz, a w celu ochrony interesów prawnych MONT BLANC lub wykrywania, zapobiegania lub zwracania uwagi na oszustwa lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy natury technicznej.

6. Jeśli reprezentujesz firmę, która ma umowę z Mont Blanc lub w inny sposób kontaktujesz się z Mont Blanc

6.1 Ogólne

Ta sekcja ma zastosowanie, jeśli jesteś pracownikiem lub w inny sposób reprezentujesz firmę, z którą MONT BLANC ma trwający stosunek umowny lub z którą firma MONT BLANC nawiązała kontakt w celu omówienia możliwości takiego stosunku umownego lub w innym celu.

6.2 Jakie rodzaje danych przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy następujące Dane Osobowe o Tobie: 
(i) dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
(ii) dane dotyczące zatrudnienia, tj. pracodawca, stanowisko, adres zamieszkania, oraz  
(iii) inne dane, które celowo udostępniasz, np. informacje o Tobie, które dobrowolnie przekazujesz nam w wolnych polach tekstowych lub udostępniasz w innych kontekstach.

6.3 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:
(i) do wysyłania powiadomień lub wiadomości do Ciebie, które są związane z umową między Twoją firmą a MONT BLANC;
(ii) aby móc w inny sposób wykonywać, utrzymywać i wykonywać nasze zobowiązania wynikające z umowy z Twoją firmą;
(iii) w celu omówienia wszelkich przyszłych stosunków umownych między Twoją firmą a MONT BLANC; lub
(iv) w celu dostarczania informacji o produktach lub usługach MONT BLANC lub zapraszania na zajęcia lub wydarzenia.

6.4 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

W stosownych przypadkach przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 4.3, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby:
(i) podtrzymać, utrzymywać i zarządzać stosunkiem umownym, który mamy z Twoją firmą;
(ii) podtrzymać partnerstwo z Twoją firmą i zapewnić Twojej firmie odpowiednie produkty, rozwiązania i oferty usług; oraz
(iii) sprzedawać, promować i demonstrować naszą działalność, produkty, rozwiązania, usługi, wydarzenia i tym podobne.

6.5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

6.5.1 Jeśli Twoja firma ma z nami stosunek umowny, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w naszej bazie danych do czasu wygaśnięcia stosunku umownego z Twoją firmą. Jednak Twoje Dane Osobowe (jeśli są zawarte w tekście umowy) będą nadal przetwarzane jako część tekstu umowy, o ile umowa zostanie zachowana w celu ochrony interesów prawnych MONT BLANC.

6.5.2 Jeśli prowadzimy rozmowy z Twoją firmą, ale takie rozmowy nie prowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, usuniemy Twoje Dane Osobowe z naszych baz danych, gdy nie będą już potrzebne do tych rozmów.

6.5.3 Jeśli nie rozpoczęliśmy żadnych rozmów z Twoją firmą, ale jesteśmy zainteresowani dostarczeniem Twojej firmie materiałów marketingowych i innych informacji o działalności, produktach, rozwiązaniach, wydarzeniach itp., będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez 3 lata, po czym będziemy usuwać dane (o ile nie rozpoczęto rozmów dotyczących przyszłej współpracy). Ponadto usuniemy Twoje Dane Osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w takich celach.  

6.6 Jak dane mogą być udostępniane? 

6.6.1 Jeśli jesteś naszym klientem, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe naszym zaufanym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy. Mogą oni potrzebować dostępu do Danych Osobowych w ramach powierzonego nam zadania, ale nie będą mogli wykorzystywać Danych Osobowych w żadnym innym celu. Ponadto niektórzy dostawcy usług MONT BLANC, w tym dostawcy systemów informatycznych, mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych. MONT BLANC może zaangażować podmiot przetwarzający dane do przetwarzania Danych Osobowych w imieniu MONT BLANC. MONT BLANC odpowiada za zagwarantowanie, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający dane jest zgodne z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do tego przetwarzania.

6.6.2 MONT BLANC nie będzie sprzedawać, wymieniać ani wydzierżawiać Państwa Danych Osobowych stronom trzecim.

6.6.3 O ile nie określono inaczej w jakichkolwiek konkretnych informacjach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, MONT BLANC nie przekaże Twoich Danych Osobowych do żadnego kraju poza UE/EOG.

6.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez MONT BLANC gwoli spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów oficjalnych władz, a w celu ochrony interesów prawnych MONT BLANC lub wykrywania, zapobiegania lub zwracania uwagi na oszustwa lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy natury technicznej.

7. Jeśli ubiegasz się o pracę w Mont Blanc.

7.1 Uwagi ogólne

Ten punkt ma zastosowanie, jeśli ubiegasz się o pracę w MONT BLANC w przypadku ogłoszenia o wolnym stanowisku lub poprzez złożenie wniosku (aplikacji) z własnej inicjatywy. Czekamy na wszystkie zgłoszenia i jesteśmy ciekawi każdego, kto chce dołączyć do naszego zespołu!

7.2 Jakie rodzaje danych przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać dane osobowe i kontaktowe o Tobie, o które poprosiliśmy lub które zostały przez Ciebie przesłane na piśmie lub przekazane ustnie. Nie będziemy gromadzić żadnych Danych Osobowych o Tobie od stron trzecich. Dane osobowe i kontaktowe obejmują imię i nazwisko, datę urodzenia, adres (w tym adres e-mail), numer telefonu, aktualne stanowisko pracy (jeśli dotyczy) oraz CV (w tym zdjęcie, jeśli zamieściłeś swoje zdjęcie w CV).

7.3 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

MONT BLANC przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu oceny Twojego podania o pracę i ustalenia, czy chcielibyśmy zaoferować Ci stanowisko w MONT BLANC.

7.4 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

7.4.1 Złożenie podania w związku z ogłoszeniem o wolnym stanowisku albo etap rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych, które uzyskujemy w związku z procesem rekrutacji dotyczącym ogłoszonego wolnego stanowiska albo w sytuacji, gdy podjęto rozmowę kwalifikacyjną z Twojej inicjatywy, jest okoliczność, że przetwarzanie to jest niezbędne dla podjęcia kroków poprzedzających zawarcie z Tobą umowy o pracę.

7.4.2 Podania o pracę (aplikacje) zgłoszone bez zaproszenia i Dane Osobowe przechowywane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, które otrzymujemy w związku ze złożeniem podania o pracę z Twojej własnej inicjatywy, kiedy nie ma mamy wolnego stanowiska, lub które przechowujemy po zakończonej rekrutacji (w sytuacji, gdy stanowisko to zostało przyznane innemu kandydatowi) jest zgoda udzielona przez Ciebie na takie przetwarzanie.

7.5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7.5.1 Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku, w którym to czasie MONT BLANC będzie przechowywać Dane Osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

7.5.2 Jeżeli przetwarzanie przez nas Danych Osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, zachowamy Twoje Dane Osobowe do czasu wycofania Twojej zgody. Jednak w każdych okolicznościach usuniemy Twoje Dane Osobowe, jeśli cel naszego przetwarzania danych ustanie. 

7.6 Jak dane mogą być udostępniane? 

7.6.1 Tylko pracownicy MONT BLANC oraz, w mających zastosowanie przypadkach, rekruterzy zewnętrzni, którzy są bezpośrednio zaangażowani w odpowiedni proces rekrutacji, będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych. Ponadto niektórzy dostawcy usług MONT BLANC, w tym dostawcy systemów informatycznych, mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych. MONT BLANC może zaangażować podmiot przetwarzający dane do przetwarzania Danych Osobowych w imieniu MONT BLANC. MONT BLANC odpowiada za zagwarantowanie, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający dane jest zgodne z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do tego przetwarzania.

7.6.2 MONT BLANC nie będzie sprzedawać, wymieniać ani wydzierżawiać Państwa Danych Osobowych stronom trzecim.

7.6.3 O ile nie określono inaczej w jakichkolwiek konkretnych informacjach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, MONT BLANC nie przekaże Twoich Danych Osobowych do żadnego kraju poza UE/EOG.

7.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez MONT BLANC gwoli spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów oficjalnych władz, a w celu ochrony interesów prawnych MONT BLANC lub wykrywania, zapobiegania lub zwracania uwagi na oszustwa lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy natury technicznej.

8. Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: Mont Blanc Group AB, Toarpsdal, SE-516 90 Dalsjöfors, Sweden.

 

Tekst niniejszy został ostatnio zaktualizowany 21 maja 2018.