Användarvilkor

Mont Blanc uppskattar ditt intresse av företaget och våra produkter. Vi uppmanar dig att noggrant läsa användarvillkoren innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren.

 

Allmänt

Denna webbplats och alla underliggande webbplatser (nedan kallat "Webbplatsen") ägs, publiceras och underhålls av Mont Blanc Group AB eller dess dotterbolag (nedan kallat MONT BLANC). Genom att använda Webbplatsen ingår du ett avtal där du godkänner dessa villkor.

 

Licens

Med förbehåll för de bestämmelser som anges i dessa villkor, ger dig MONT BLANC en icke-exklusiv, icke överlåtbar och begränsad rätt att få tillgång till, använda och visa Webbplatsen och det material som publicerats där. Du får inte störa eller försöka störa driften av Webbplatsen på något sätt. MONT BLANC ger dig rätt att hämta och visa information (nedan kallat Materialet) från Webbplatsen för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Detta innebär inte en överlåtelse av äganderätten till Materialet och alla kopior av Materialet är föremål för följande begränsningar: i) du måste ange MONT BLANCs upphovsrätt och copyright på alla kopior av Materialet du hämtar, ii ) du får inte ändra Materialet på något sätt och inte heller reproducera eller visa, framföra eller distribuera eller på annat sätt använda eller vidarebefordra Materialet för något offentligt eller kommersiellt ändamål, och iii) du får inte överlåta Materialet till någon annan person utan att du meddelar mottagaren villkoren för användningen och att mottagaren åtagit sig att följa dessa. Du förbinder dig även att följa alla ytterligare begränsningar som Webbplatsen kan uppdateras med från tid till annan. Denna webbplats, inklusive allt Material, är upphovsrättsligt skyddat av tillämpliga upphovsrättslagar och avtal. Du förbinder dig att följa alla lagar om upphovsrätt i din användning av denna webbplats och att förhindra obehörig kopiering av Materialet. MONT BLANC ger dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt enligt någon lagstiftning avseende patent, mönster, varumärke, copyright, rätt till fotografi, ljud- och bildupptagning, know-how, affärshemligheter eller datorprogram (registrerade eller oregistrerade).

 

Användargaranti

Du förbinder dig att använda Webbplatsen i enlighet med dessa villkor, inklusive tillämpliga lagar och regler och att följa alla framtida förändringar av dessa. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för att: 
i) skicka skräppost eller oönskade meddelanden, 
ii) utge dig för att representera MONT BLANC eller någon annan,
iii) ändra text eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja ursprunget av något som överförs via Webbplatsen, 
iv) lämna falsk uppgift om din anknytning till någon person eller företag, 
v) agera på ett sätt som inskränker andra användares möjligheter att använda Webbplatsen, 
vi) företa handlingar som bryter mot lag, 
vii) publicera eller överföra något material som kränker eller som på något sätt gör intrång på andras rättigheter eller som är olagligt, nedsättande, ärekränkande, vulgärt eller liknande eller som innehåller reklam för eller uppmaning till att använda produkter eller tjänster, eller 
viii) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan skriftligt tillstånd från dessa. MONT BLANC är inte bundet av dessa villkor och förbehåller sig alla rättigheter vid brott mot dessa villkor.

 

Personuppgiftspolicy

Du godkänner att dina uppgifter och din personliga information används i enlighet med MONT BLANCs Integritetspolicy.

 

Ändringar

MONT BLANC förbehåller sig rätten att, helt eller delvis och när som helst, ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa villkor. Ändringar i dessa villkor börjar gälla så snart sådan ändring publicerats på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter genomförda ändringar i dessa villkor innebär att du accepterar gjorda ändringar. MONT BLANC är inte bundet av dessa villkor och förbehåller sig alla rättigheter vid brott mot dessa villkor.

 

Immateriella rättigheter

Du bekräftar att alla immateriella rättigheter (inklusive copyright, patent, mönster, varumärken, rätt till fotografi, ljud- och bildupptagningar, know-how, affärshemligheter och datorprogram (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade)) på Webbplatsen innehas av MONT BLANC eller dess licensgivare. All goodwill och alla rättigheter som uppstår genom användning av sådana immateriella rättigheter är MONT BLANCs exklusiva egendom.
Webbplatsen, inklusive allt Material, är upphovsrättsskyddad. Den skyddas av upphovsrättslagar och konventioner världen över. Du accepterar att följa de upphovsrättslagar som finns över hela världen i din användning av denna webbplats, inklusive allt material, för att förhindra obehörig kopiering av materialet. MONT BLANC beviljar dig inte någon uttryckt eller underförstådd rättighet enligt någon lagstiftning om patent, designrättigheter, varumärken, upphovsrättigheter eller affärshemligheter.
Notera att all information, ej begärda förslag, idéer eller annat inskickat material kommer att anses vara ej konfidentiellt och ej ägt av någon. Genom att skicka information eller material, förutom i en så kallad Patent Information Declaration (patentinformationsförklaring) så som beskrivs i MONT BLANCs policy rörande beaktande av ej begärda idéer, ger du MONT BLANC en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och global licens att använda, återge, visa, utföra, ändra i, överlåta och distribuera dessa material eller denna information, och du samtycker också till att MONT BLANC får använda idéer, koncept, kunnande och tekniker du skickar till oss för vilket syfte som helst.

 

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör MONT BLANC och/eller deras leverantörer.
Användandet av programvaran omfattas av villkoren i slutanvändaravtalet som medföljer eller ingår I Programvaran (”Licensavtal”). Såvida inget annat framgår av Licensavtalet är Programvaran endast tillgängliggjord för nedladdning för att användas av slutanvändare. All typ av reproducering eller omdistribuering av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till straffrättsliga påföljder. 
Utan begränsning av ovanstående är kopiering eller reproducering av programvaran till annan server eller plats för vidare reproducering eller omdistribuering uttryckligen förbjuden. 
Programvaran garanteras, om alls, endast i enlighet med villkoren i licensavtalet. Förutom den garanti som framgår av licensavtalet frånsäger sig MONT BLANC härmed alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, rättsanspråk och icke-intrång.

 

Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. MONT BLANC kan inte hållas ansvarigt för länkade webbplatser och deras innehåll, inte heller är MONT BLANC ansvarigt för riktigheten eller tillförlitligheten hos sådana tredjepartswebbplatser.

 

Externa länkar till webbplatsen

Alla länkar från andra webbplatser till Webbplatsen måste skriftligen godkännas av MONT BLANC; dock godkänner MONT BLANC automatiskt länkar där: (i) länken endast innehåller namnet "MONT BLANC" och inte något av MONT BLANCs eller dess licensgivares varumärken; (ii) länken endast leder till www.montblancgroup.com och inte till andra sidor; (iii) länken, när den aktiveras, endast visar Webbplatsen i helskärmsläge i ett fullt fungerande och användbart webbläsarfönster och inte inom en "ram" på den länkade webbplatsen, och (iv) utseendet, placeringen och andra egenskaper hos länken inte ger intryck av att ett företag eller dess verksamhet eller produkter förknippas med eller främjas av MONT BLANC eller är sådana att de skadar eller försämrar det värde som förknippas med MONT BLANCs eller dess dotterbolags namn och varumärken. MONT BLANC förbehåller sig rätten att återkalla ett givet samtycke till länk när som helst efter eget godtycke, och att ingripa mot brott mot dessa villkor.

 

Undantagande från underförstådda garantier

MONT BLANC har vidtagit alla rimliga åtgärder för, men kan inte ansvara för att tillförsäkra riktigheten av, all information på webbplatsen. Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. MONT BLANC  garanterar inte att materialet är korrekt eller komplett eller att de åsikter, råd, uttalanden eller annan information som visas på eller distribueras genom webbplatsen är tillförlitliga. Du använder sådana åsikter, råd, uttalanden eller annan information helt på eget ansvar. Allt innehåll tillhandahålls i befintligt skick och i tillgängligt skick. MONT BLANC friskriver sig uttryckligen från alla utfästelser eller garantier, både uttryckliga och underförstådda. Det ges heller inga garantier för att materialet är lämpligt för något ändamål eller för att det kan användas utan att intrång görs i någon annan parts rättighet, eller avseende användningen av webbplatsen eller dess innehåll. MONT BLANC garanterar inte och gör inte några utfästelser avseende säkerheten på denna webbplats. Du är införstådd med att all information som skickas kan komma att avlyssnas. MONT BLANC garanterar inte att webbplatsen, de servrar genom vilka webbplatsen nås eller de digitala meddelanden som MONT BLANC skickar är utan virus eller andra skadliga inslag. Alla sådana utfästelser, garantier och bestämmelser undantas, förutom när det enligt lag är förbjudet att undanta dem. Att underförstådda garantier undantas på detta sätt gäller också alla webbplatser från tredje part.
Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till MONT BLANC -produkter, MONT BLANC -tjänster etc. Som inte har annonserats eller inte finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information kan komma att ändras, omfattas av specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser implicerar inte att MONT BLANC avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. I ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information gällande de produkter, tjänster etc. Som kan vara tillgängliga för dig och för beställning. MONT BLANC förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka produkter, tjänster etc.

 

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ansvarar MONT BLANC för några som helst direkta, indirekta eller följdskador, eller för person- eller sakskada, ren förmögenhetsskada eller skada genom brott (inkluderande skador till följd av utebliven vinst, förlust av data eller avbrott i verksamheten), till följd av, uppstående i samband med användning eller hinder i att använda webbplatsen eller dess innehåll eller till följd av eller i samband med dessa villkor, även om MONT BLANC har informerats om risken för sådana skador. I tillägg till villkoren häri, ska MONT BLANC under inga omständigheter hållas ansvariga för fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra defekter eller olämpligheter eller icke-autentisk information som finns på den här webbplatsen. Denna ansvarsbegränsning gäller också alla webbplatser från tredje part.

 

Tillämplig lag

Webbplatsen ägs, underhålls och administreras av MONT BLANC från dess säte i Sverige. MONT BLANC lämnar inga utfästelser att Material på Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige och inte heller för att Webbplatsen är laglig i andra länder där man kan ha tillgång till Webbplatsen. Om du besöker Webbplatsen från orter utanför Sverige är du själv ansvarig för att uppfylla alla lokala lagar och sedvänjor. Svenska lag skall gälla för detta avtal utan hänsyn till dess lagvalsregler. Stockholms tingsrätt är exklusivt behörig att i första hand pröva alla tvister som följer av dessa villkor.

Detta har senast uppdaterats den 21 Maj 2018.